ФИРМЕНА КУЛТУРА И КОМУНИКАЦИЯ
Любомир Стойков

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД
Бизнес и хуманизъм

ПЪРВА ЧАСТ
1. Фирмената култура
2. Фирмени ценности, ритуали и церемонии
3. Конфликтите в деловия живот
4. Пъблик рилейшънс, имиджът или..........доброто име
5. Костюмът на деловитостта
6. Организационна субкултура, свободно време, частен живот

ВТОРА ЧАСТ
1. Бизнес комуникацията
2. Вербалната комуникация
3. Невербалната комуникация
4. Епистоларната комуникация
5. Публичното говорене
6. Телефонната комуникация

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Логиката и поезията на организационния живот

БИБЛИОГРАФИЯ

© Любомир Стойков
Всички права запазени!